ADR-Advisor

Verraton apu vaarallisten aineiden lähettäjille ja kuljettajille.

ADR-ADVISOR mainos

ADR-Advisorin avulla varmistat määräysten mukaisen oikean toiminnan helposti ja nopeasti. Näppäilet vain UN-numerot ja määrät.

ADR-Advisor määrittää puolestasi mm.

  • Ylittyykö vapaaraja
  • Saako aineet yhteenkuormata
  • Mitä varusteita tulee olla mukana
  • Mikä ajolupa vaaditaan

In­nol­la o­do­tet­tu Suo­men Kul­je­tus­tur­va Oy:n ADR-ADVISOR-so­vel­lus on nyt vih­doin­kin so­vel­lus­kau­pois­sa. So­vel­lus hel­pot­taa ja no­peut­taa suu­res­ti vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­jet­ta­jien, lä­het­tä­jien, tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jien ja mui­den kul­je­tus­ket­jus­sa työs­ken­te­le­vien työ­tä. So­vel­luk­sen myö­tä ADR-kul­je­tuk­set siir­ty­vät vii­mein­kin di­giai­ka­kau­del­le.

So­vel­luk­sen käyt­tä­mi­nen on e­rit­täin help­poa ja no­peaa. Käyt­tä­jä syöt­tää so­vel­luk­seen vaa­ral­lis­ten ai­nei­den YK-nu­me­rot ja mää­rät. Tä­män jäl­kee­n ADR-Ad­vi­sor näyt­tää­ y­lit­tä­vät­kö kul­je­tet­ta­vat ai­neet ns. va­paa­ra­jan. Se ker­too myös, saa­ko ai­neet kuor­ma­ta sa­maa­n a­jo­neu­voon tai kont­tiin vai on­ko niil­lä yh­teen­kuor­maus­kiel­to ja mit­kä ai­ne­koh­tai­set e­ri­tyis­kul­je­tus­mää­räyk­set kos­ke­vat kuor­maa.

So­vel­luk­ses­ta sel­viää myös kos­ke­vat­ko kuor­maa vaa­ral­lis­ten ai­nei­den lii­ken­ne­mer­keil­lä il­moi­te­tut kul­je­tus­ra­joi­tuk­set se­kä tun­ne­li­ra­joi­tuk­set. Li­säk­si ADR-Ad­vi­sor ker­too kul­jet­ta­jan ADR-ajo­lu­pa­vaa­ti­muk­sen se­kä mi­tä va­rus­tei­ta vaa­di­taan kul­je­tuk­sen ja mie­his­tön mu­kaan.

Kuor­ma tal­len­tuu pää­te­lait­teen muis­tiin ja e­lää kuor­maus­ten ja pur­kaus­ten mu­kaan. Han­ka­lat tau­lu­kot ja ai­kaa se­kä ra­haa ku­lut­ta­vat neu­von ky­sy­mi­set pu­he­li­mit­se jää­vät his­to­riaan. ADR-Ad­vi­sor on saa­ta­vis­sa y­lei­sim­mis­tä mo­bii­li­so­vel­lus­kau­pois­ta (Android, iOS, Windows Phone). Jos a­sia­kas tar­vit­see suu­rem­man mää­rän so­vel­luk­sia y­ri­tyk­sen­sä käyt­töö­n (yli 50 kpl), kan­nat­taa­ ot­taa­ yh­teyt­tä Suo­men Kul­je­tus­tur­vaan (info@kuljetusturva.fi).

  • ADR-ADVISOR Google Playssa
  • ADR-ADVISOR App Storessa
  • ADR-ADVISOR Windows Phonelle

Jos et­sit so­vel­lus­ta iPadilla App Storesta, niin huo­mioi, et­tä so­vel­lus on op­ti­moi­tu iPhonelle, jo­ten se pi­tää ha­kua­se­tuk­sis­sa ot­taa huo­mioon (ku­va al­la).

iPadilla etsiessä hae iPhone sovelluksia löytääksesi ADR-Advisorin.
Kuljettajakoulutus.fi